FBA vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over, welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waar-borgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FBA vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescher-ming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn ver-strekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FBA vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

FBA vzw
Spoorweg 12
3130 Begijnendijk
secretary@fba-rc.be
Telefoon : 0478 42 42 20

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan acti-viteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door FBA vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
• Ledenadministratie en dienstverlening aan leden.
• Deelname aan de activiteiten van FBA vzw en EFRA.

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
• Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
• Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf:
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :
• Beeldmateriaal (voor public relations)
• Contactgegevens (voor direct marketing)
Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
• Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij (het woord hierin is weggelaten) uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
EFRA: European federation of radio operated model automobiles
ARENA: verzekeraar sportclubs
Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien U ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit af-breuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn
FBA vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgege-vens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…)

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.fba-rc.be.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

FBA vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

FBA asbl attache une grande importance à la protection de vos données personnelles et le respect de votre vie privée.

Dans cette déclaration de confidentialité, nous voulons fournir des informations claires et transpa-rentes sur, quelles données nous recueillons) et comment nous manipulons les données personnelles. Nous faisons tout notre possible pour assurer votre confidentialité de données ( privacy) et donc prendre soin de vos données personnelles.
Dans tous les cas, l'asbl FBA adhère aux lois et réglementations applicables, y compris le règlement général sur la protection des données (règlement UE 2016/679).

Cela implique, en tout cas :

• que nous traitons vos données personnelles conformément à l'objectif pour lequel elles ont été fournies, ces fins et le type de données personnelles sont décrits dans cette déclaration de confidentialité;
• que le traitement de vos données personnelles est limité aux seules données qui sont néces-saires aux fins pour lesquelles elles sont traitées;
• demander votre consentement explicite si nous en avons besoin pour le traitement de vos données personnelles;
• d’avoir pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données personnelles;
• de ne pas transmettre des données à caractère personnel à d'autres parties, à moins que cela ne soit nécessaire pour réaliser les finalités pour lesquelles ils ont été fournis;
• Être conscient de vos droits concernant vos données personnelles, en vous informant et en les respectant.

En tant que FBA asbl, nous sommes responsables du traitement de vos données personnelles.
Si vous avez des questions à ce sujet ou si vous nous contactez après avoir lu notre déclaration de confidentialité, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes:
FBA asbl
Spoorweg 12
3130-Begijnendijk
Secretary@fba-rc.be
Téléphone: 0478 42 42 20

À qui s'adresse cette déclaration de confidentialité:

Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous nos membres actuels et anciens, aux partici-pants aux activités, aux personnes qui manifestent de l'intérêt ou qui l’ont manifesté pour nos activi-tés, services ou produits, clients et prospects, fournisseurs.

Quelles données personnelles traitons-nous:

Vos données personnelles seront traitées par l'asbl FBA pour les buts et bases juridiques suivants:
- administration des membres et services aux membres.
- en cas de participation aux activités de l'asbl FBA et de l'Efra.
Dans la mesure où le traitement des données à caractère personnel s'effectue sur la base du consen-tement, vous avez toujours le droit de retirer le consentement donné.

Pour les objectifs ci-dessus, nous pouvons demander et/ou traiter les données personnelles sui-vantes:
- Identification personnelle: nom, prénom, adresse.
- Coordonnées privées: numéro de téléphone, adresse e-mail.
- Caractéristiques personnelles: Date de naissance, lieu de naissance, nationalité.

Nous ne recueillons que les données personnelles que vous nous envoyez de diverses manières (par exemple, formulaires d'inscription, formulaires de remplissage et de contact sur notre site Web, con-tact personnel/téléphone/e-mail , ...).
Nous ne recueillons pas de données personnelles par l'intermédiaire de tierces parties, à l'exception des informations reçues des associations/clubs ou fédérations affiliées.
Nous utilisons les données collectées uniquement aux fins pour lesquelles nous avons obtenu les données.

Qu'il s'agisse ou non de fournir des données par vous-même:
Les informations mentionnées doivent, le cas échéant, être fournies à un membre ou en participant aux activités de l'Association.
À l'exception de: matériel visuel (pour les relations publiques) coordonnées (pour le marketing direct) la conséquence de la non-fourniture des données est la non-publication de vos photos, et de ne pas recevoir des messages commerciaux non sollicités.

Fourniture de données à caractère personnel à des tiers-transformateurs:

Les données que vous nous fournissez peuvent être fournies à tout tiers si cela est nécessaire aux fins énoncées ci-dessus.
Par exemple, nous utilisons un tiers pour:
- stockage et traitement des données dans le Cloud (via un fournisseur de services Cloud)
- l’assurance de nos membres, participants et bénévoles
Nous ne transmettons jamais de données personnelles à des fournisseurs de services externes (pro-cesseurs) avec lesquels nous n'avons pas conclu de contrat de traitement.
Avec les fournisseurs de services externes (processeurs), nous faisons évidemment les arrangements nécessaires pour assurer la sécurité de vos données personnelles.

Distribution à des tiers-récepteurs:
nous partageons des données personnelles avec les parties externes suivantes:
Efra: Fédération européenne des modèles de véhicules radio opérés
Arena: clubs de sport assureurs
Avec ces parties, nous faisons naturellement les arrangements nécessaires pour la sécurité de vos données personnelles et nous veillons à ce que vos informations soient traitées confidentiellement.
En outre, nous ne divulguerons pas les informations que vous fournissez à d'autres tierces parties, à moins d'être légalement requis et autorisés.
Nous ne vendons ou ne louons pas vos données personnelles à des tiers à aucun moment.
Nous ne divulguerons jamais vos coordonnées à des tierces parties à des fins commerciales.
Nous pouvons partager des données personnelles avec d'autres tierces parties si vous nous donnez la permission par écrit. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment, sans préjudice de la légalité du traitement pour le retrait de celui-ci.
Nous ne fournissons pas de données à caractère personnel aux parties établies en dehors de l'es-pace économique européen.

Période de rétention:
L'asbl FBA ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire pour réaliser le but pour lequel elles ont été fournies, en tenant compte du temps nécessaire pour se con-former aux exigences légales (par exemple dans le domaine de la comptabilité) . Toutefois, les pé-riodes de rétention peuvent varier selon le but.

Sécurité des données :
Nous avons pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger vos informa-tions personnelles contre l'accès non autorisé, l'utilisation, la perte ou la divulgation. (... infractions, pertes et traitement illicite...)

Vos droits concernant vos données:

Vous avez le droit d'inspecter et de copier les données personnelles qui vous concernent.
Vous avez droit à une amélioration et à un supplément lorsque vos informations sont incorrectes ou incomplètes.
Vous avez le droit à l'effacement des données (suppression) de la personne que nous avons reçue de vous, et qui ne sont plus strictement nécessaires pour les fins pour lesquelles ils ont été traités. Nous nous réservons le droit de déterminer si votre demande est justifiée.
Vous avez le droit de limiter le traitement des données: Si vous vous opposez au traitement de cer-taines données, vous pouvez demander d'arrêter ce traitement.
Vous pouvez également objecter (opposition) à la façon dont certaines données personnelles sont traitées à partir de vous. Par exemple, vous avez le droit de s'opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct (via les options de désinscription dans les e-mails), vous avez également le droit d'avoir les informations que vous fournissez par nous transférés à vous-même ou au nom de vous directement à une autre partie.

Grâce à l'adresse en haut de cette déclaration de confidentialité, vous pouvez nous contacter pour exercer vos droits, accompagné d'une motivation pour votre question.
Vous pouvez également nous contacter via la page contact de notre site www.FBA-RC.be.
Nous pouvons vous demander de vous légitimer avant que nous puissions répondre aux demandes ci-dessus.
Aucune catégorie de personnes ne peut être soumise à une quelconque forme de prise de décision ou de profilage automatisé.

Plaintes:
Si vous avez une plainte au sujet du traitement de vos données personnelles ou de l'exercice de vos droits, nous vous demandons de nous contacter directement.

Vous avez toujours le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance dans le do-maine de la protection de la vie privée:
Data Protection Autorité (DPA), rue de presse 35, 1000 Bruxelles
Commission@privacycommission.be

Changements à notre Politique de confidentialité:

FBA asbl peut toujours modifier sa déclaration de confidentialité.
De ce changement, nous ferons une annonce sur notre site Web.